Regulamin korzystania z szatni

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ W JABŁONNIE

 

1. Obuwie i odzież zewnętrzną zostawiamy w szatni szkolnej.

2. Szatnia czynna jest tylko bezpośrednio przed i po zakończeniu lekcji.

3. Podczas przerwy boks szatni jest zamknięty. Może być otwarty tylko w wyjątkowych sytuacjach w obecności Pani woźnej lub nauczyciela dyżurującego.

4. Każda klasa ma w szatni przyporządkowane i oznaczone miejsce.

- Klasy 0 posiadają szafki;

- Klasy 1- 6 boksy z wieszakami;

5. Uczniowie wieszają okrycia i obuwie na wieszakach, które zostały im przyporządkowane.

6. Ubrania powinny posiadać wieszaki do zawieszania, a obuwie przechowuje się w workach lub reklamówkach na obuwie.

7. Szkoła nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.

8. Nie zostawiamy w szatni żywności ani rzeczy zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów.

9. W szatni zachowujemy się kulturalnie, nie krzyczymy, nie popychamy się, nie stwarzamy niebezpiecznych sytuacji.

10. Nie przebywamy w boksach innych niż przydzielone naszej klasie.

11. Nie przebywamy w szatni, gdy z niej nie korzystamy.

12. Uczniowie korzystający z szatni zobowiązani są dbać o czystość i porządek.

13. Nie przewieszamy odzieży, nie przestawiamy obuwia należącego do innych uczniów.

14. Za szkody poczynione w szatni przez ucznia odpowiadają materialnie jego rodzice.

15. Uczeń niezdyscyplinowany karany będzie zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie Oceny Zachowania.

16. W sytuacjach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje pracownik odpowiedzialny za szatnię lub dyrektor szkoły.

 

                                                                                                        Opiekunowie SU

Karolina Kulmaga, Marta Pol