Regulamin wycieczki szkolnej

SZKOŁA PODSTAWOWA im. ARMII KRAJOWEJ
w JABŁONNIE 05-110 Jabłonna, ul. Szkolna 2
 
                                                REGULAMIN WYCIECZKI SZKOLNEJ
 
UCZENNICO, UCZNIU Szkoły Podstawowej w Jabłonnie PRZECZYTAJ I ZASTOSUJ SIĘ DO NIŻEJ PODANYCH PUNKTÓW REGULAMINU WYCIECZKI SZKOLNEJ
 
Jesteś zobowiązany:
 • do poznania i przestrzegania podstawowych przepisów bezpieczeństwa i regulaminu wycieczki;
 • do przestrzegania regulaminu przeciwpożarowego i przepisów z zakresu prawa o ruchu drogowym;
 • do wykonywania poleceń kierownika wycieczki i pozostałych opiekunów;
 • do przestrzegania ramowego rozkładu dnia, w tym zwłaszcza ciszy nocnej;
 • do punktualnego przybywania na zbiórki i posiłki;
 • do udziału w imprezach i zajęciach programowych;
 • do dbania o porządek w pokojach, na terenie pensjonatu/ośrodka i w autokarze;
 • do dbania o higienę osobistą i ubierania się stosownie do pogody;
 • do posiadania przy sobie kontaktowych numerów telefonów do kierownika, kadry wycieczki lub rodziców;
 • do niezwłocznego poinformowania kierownika wycieczki lub innego opiekuna o chwilowej niedyspozycji lub innych dolegliwościach zdrowotnych.
 • Zachowaj podstawowe zasady bezpieczeństwa w czasie zajęć w budynku i w terenie, w czasie podróży autokarem, podczas gier, zabaw i innych zajęć.
 • Zgłoś obsłudze ośrodka, opiekunowi lub kierowcy wszelkie zauważone przez Ciebie usterki i nieprawidłowości zagrażające zdrowiu lub życiu.
 • Nie niszcz i nie dewastuj wyposażenia autokaru oraz sprzętu będącego w dyspozycji pensjonatu/ośrodka gdyż, poniesiesz odpowiedzialność finansową. Powiadomimy o tym Twoich rodziców i dyrekcję szkoły.
 • Nie oddalaj się od grupy bez zezwolenia, nie przebywaj samotnie – poruszaj się zawsze przynajmniej z jedną osobą.
 • Nie wychodź poza teren pensjonatu/ośrodka bez zgody opiekuna! Nie nawiązuj kontaktów z przypadkowo poznanymi osobami!
 • Okaż innym, a zwłaszcza młodszym i słabszym pomoc i życzliwość!
 • Nie pal papierosów, nie zażywaj środków farmakologicznych i odurzających oraz nie pij napojów alkoholowych!
 • W przypadku zagubienia się pozostań w tym samym miejscu, skorzystaj z telefonu lub poproś o pomoc policję.
KOSEKWENCJE NIEZASTOSOWANIA SIĘ DO W/W REGULAMINU
 • nagana na forum grupy;
 • wydalenie z wycieczki na koszt rodziców, bez zwrotu jakichkolwiek kosztów pobytu i przejazdu, oraz powiadomienie o tym fakcie dyrekcji szkoły;
 • wpływ na ocenę z zachowania.

Regulamin wycieczki szkolnej