Regulamin przydziału uczniów do grup według poziomu zaawansowania znajomości języka angielskiego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.Nr15, poz. 142, z późn. zm.) ustala się następujący regulamin dotyczący przydziału uczniów do grup językowych:

 

Cele podziału:

1. Dostosowanie poziomu nauczania języka do poziomu umiejętności uczniów

2. Rozwijanie umiejętności językowych

3. Pomoc uczniom zdolnym oraz chętnym do nauki w rozwoju i osiąganiu coraz lepszych wyników w nauce

4. Pomoc uczniom z trudnościami w nauce w wyrównywaniu braków w umiejętnościach i wiedzy z języka angielskiego

Zasady podziału na grupy:

1. Międzyklasowy podział uczniów na grupy językowe (grupa średniozaawansowana i grupa zaawansowana) odbywa się w pierwszym tygodniu nauki.

2. Przy podziale na grupy uwzględnia się stopień zaawansowania znajomości języka obcego.

3. Stopień zaawansowania znajomości języka obcego ustala się w wyniku testu przeprowadzonego w pierwszym tygodniu nauki. W przypadku uzyskania tego samego wyniku o przydziale grup decyduje nauczyciel w porozumieniu z rodzicami.

4. O przydziale uczniów do grup zaawansowania, nauczyciele wychowawcy informują uczniów klas oraz ich rodziców na początku roku szkolnego, podczas pierwszego zebrania .

5. W grupach zaawansowania obowiązują te same podręczniki.

6. W obu grupach uczniowie są oceniani wg skali ocen od 1 do 6, przyjętej dla wszystkich przedmiotów, przy czym oceniane są przede wszystkim postępy ucznia w opanowaniu umiejętności językowych tj. mówienie, czytanie, pisanie i słuchanie.

7. Dopuszcza się możliwość przeniesienia ucznia do grupy o wyższym lub niższym stopniu zaawansowania znajomości języka obcego na podstawie obserwacji, wiedzy i umiejętności ucznia po pierwszym półroczu we wszystkich klasach. Gdy uczeń z grupy o niższym poziomie zaawansowania osiąga duże postępy w nauce przechodzi do grupy o wyższym poziomie zaawansowania bądź gdy uczeń nie radzi sobie w grupie o wyższym poziomie zaawansowania, nie poczynił żadnych postępów w nauce, nie pracował na lekcji i w domu może być przeniesiony do grupy o niższym poziomie zaawansowania.

Tryb odwoławczy:

0. Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo odwołania się w formie pisemnej do dyrektora szkoły od decyzji przydziału do grupy dokonanego przez nauczyciela w ciągu 2 dni roboczych od jego ogłoszenia.

1. Dyrektor szkoły rozpatruje wniosek rodzica w ciągu 2 dni roboczych po konsultacji z zespołem nauczycieli języków obcych.

2. Dyrektor może nakazać dodatkowe postępowanie – test pisemny lub/i ustny.

3. Negatywne rozpatrzenie odwołania zamyka tryb odwoławczy.

 

Postanowienia końcowe:

1. Regulamin obowiązuje grupy powstałe po jego wprowadzeniu w życie.

2. Zmian w regulaminie dokonuje zespół nauczycieli języków obcych.