Procedury

I. Procedura dotycząca egzekwowania realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

II. Procedura przebywania w budynku szkoły.

III. Procedura organizacji zajęć dydaktycznych.

IV. Procedura rozpoczynania i kończenia zajęć szkolnych.

V. Procedura zwalniania uczniów z zajęć dydaktycznych. (w trakcie zmian)

VI. Procedura usrawiedliwiania nieobecności uczniów.

VII. Procedura postępowania z uczniem, który ma dolegliwości zdrowotne na lekcji.

VIII. Procedura podowania leków.

IX. Procedura używania telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych oraz elektronicznych.

X. Procedura kontaktów z rodzicami/opiekunami prawnymi.

XI. Procedura postępowania w sytuacji krzywdzenia dzieci.

XII. Procedura postępowania wszystkich pracowników szkoły w sytuacjach zagrożenia uczniów demoralizacją.

XIII. Procedura postępowania w przypadku bójek i przemocy słownej.

XIV. Procedura postępowania w przypadku samowolnego opuszczenia zajęć przez ucznia.

XV. Procedura postępowania w przypadku zgłoszenia kradzieży.

XVI. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń na terenie szkoły znajduje sie pod wpływem środków odurzajacych bądź alkoholu.

XVII. Procedura postępowania w przypadku ujawnienia na terenie szkoły substancji przypominającej wyglądem narkotyk.

XVIII. Procedura postępowania w sytuacji kiedy nauczyciel podejrzewa, że konkretny uczeń jest w posiadaniu substancji odurzającej.

XIX. Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej i duplikatów świadectw.

XX. Procedura zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego.

XXI. Procedura Wyborów Liderów Samorządu Szkolnego Klas IV - VI.

XXII. Procedura organizacji wycieczek szkolnych.

Przy organizacji wycieczek obowiązują rozporządzenia:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz.U. 2018 poz. 1055)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2018 poz. 1533)

XXIII. Procedura postępowania w sytuacji zniszczenia dokumentacji.

XXIV. Procedura postępowania z pieczęciami urzędowymi oraz z pieczątkami służbowymi.

XXV. Procedura postępowania z drukami ścisłego zarachowania.

XXVI. Procedura odwołania od oceny zachowania.

XXVII. Procedura wprowadzenia w szkole innowacji pedagogicznej.

XXVIII. Procedura postępowania w sytuacji zaginięcia dziennika.

XXIX. Polityka Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem i zapewnienie im bezpieczeństwa.

           - Załączniki do procedury XXIX

XXX. Procedura organizowania zastępstw za nieobecnych nauczycieli.

XXXI. Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa w SP.

XXXII. Procedura korzystania z monitoringu wizyjnego 

XXXIII. INSTRUKCJA ALARMOWA -zasady postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu lub zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej