Regulamin szkolnego radiowęzła

Regulamin szkolnego radiowęzła 2016/2017

 Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jabłonnie

1. Za pracę radiowęzła odpowiedzialny jest Zespół Radiowęzła.

2. Zespół Radiowęzła składa się z dwóch członków i opiekuna.

3. Zespół Radiowęzła jest powoływany przez Dyrekcję Szkoły na okres jednego roku.

4. Zespół Radiowęzła jest użytkownikiem sprzętu zgromadzonego w pomieszczeniu Radiowęzła.

5. W pomieszczeniu mogą przebywać tylko uczniowie dyżurujący.

6. Członkowie są odpowiedzialni za używany sprzęt, dbają o jego właściwe wykorzystanie i stan techniczny.

7. Członkowie dbają o estetyczny wygląd pomieszczenia, wystrój wnętrza powinien być zgodny z jego przeznaczeniem.

8. Wszelkie uszkodzenia zgłaszamy opiekunowi.

9. Radiowęzeł rozpoczyna pracę o godz. 745 a kończy o 1255.

10. Po dyżurze sprzątamy pomieszczenie.

11. Członkowie radiowęzła są aktywnymi dziennikarzami szkolnymi.

12. Członkiem zespołu Radiowęzła nie może być uczeń, który ma obniżoną ocenę z zachowania lub uzyskuje słabe wyniki w nauce.

13. Członkowie zespołu naruszający zasady współpracy obowiązujące w zespole radiowęzła szkolnego, zaniedbujący swoje obowiązki będą z zespołu wykluczeni i zostaną ukarani odebraniem 5 punktów z zachowania.

14. O ukaraniu członka zespołu decyzje podejmuje zespół, opiekun radiowęzła w porozumieniu z dyrekcją szkoły.

15. Opiekun zespołu radiowęzła planuje dyżury i wywiesza je na tablicy ogłoszeń.

16. Plan dyżurów, nazwiska z podaniem klasy otrzymuje członkowie zespołu.

17. Opiekun planuje zastępstwa, radiowęzeł nie może być „martwy”.

18. Radiowęzeł aktywnie uczestniczy w życiu szkoły obsługując:

·        Nagłośnienie podczas imprez szkolnych;

·        Zaangażowanie w kampanię wyborczą do samorządu uczniowskiego;

·        Zaangażowanie w akcje charytatywne i imprezy okolicznościowe;

·        Koncerty życzeń.

19. Radiowęzeł dostosowuje prezentowaną muzykę do okoliczności, świąt.

20. Unikamy muzyki charakterystycznej dla określonych subkultur.

21. Unikamy muzyki ciężkiej i budzącej agresje, stawiamy na muzykę lekką, łatwą i przyjemną.

22. Puszczamy muzykę zaproponowaną przez uczniów po wcześniejszej akceptacji Rady Programowej.

23. W radiowęźle działa Rada Programowa demokratycznie wybrana przez członków radiowęzła.

24. W miarę potrzeb uzupełniamy skład osobowy.

25. Radiowęzeł jest organizacją otwartą na inicjatywy płynące z zewnątrz.

                                                                                                                                   Opiekunowie SU

Karolina Kulmaga, Marta Pol